เกี่ยวกับเรา

Bella vita

เราเป็นสถาบันการแพทย์ผสมผสาน แห่งแรกในหาดใหญ่ ที่ให้บริการดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวม โดยเรามีโปรแกรม ตรวจวิเคราะห์สุขภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ดูลึกถึงระดับเซลล์ และโปรแกรมการรักษาที่ออกแบบเพื่อชะลอภาวะเสื่อมของร่างกายที่เกิดขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้น หากคุณได้พูดคุยกับเรา จะพบว่าสุขภาพดี มีชีวิตชีวานั้น เป็นเรื่องที่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนด้วยปรัชญาและปณิธานแนวแน่ของเรา “เบลา วีต้า” คือความต้องการให้ผู้คนตื่นรู้ในเรื่องการป้องกันการเกิดโรค ซึ่งแน่นอนว่าย่อมดีกว่าการรอให้เกิดโรคแล้ว จึงตามรักษา

Our concept

เบลลา วีต้า (Bella Vita) ซึ่งกำเนิดขึ้นภายใต้ Concept ของการมีชีวิตที่สวยงาม อันมาจากความหมายของ

Bella Vita = beautiful และ Vita = Life
“Bella Vita = Beautiful Life”
ในนิยามของชีวิตที่สวยงาม (beautiful life) อาจแตกต่างกันไป ในมุมมองของแต่ละท่าน แต่สำหรับในแนวทางของ เบลลา วีต้า (Bella Vita) นั้นหมายถึงความสมดุล (Balance) คือ ความพอดีแน่นอนว่าอะไรที่มากไปย่อมไม่ดี น้อยไปก็ไม่พอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความงาม สุขภาพและรวมไปถึงการใช้ชีวิตก็ตาม

Vision

วิสัยทัศน์

“เราจะเป็นศูนย์การแพทย์ผสมผสาน และเวชศาสตร์ชะลอวัย ที่ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าร่วมทั้งสร้างคุณธรรมในองค์กร และ ตอบแทนสังคม”

Policies

นโยบายและแนวปฎิบัติ

ถือเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพกายและใจให้แข็งแรง
ถือเป็นหน้าที่ของเรา ที่จะทำให้ทุกคนที่เราเผชิญหน้ารวมถึงลูกค้าเกิดความพึงใจสูงสุด
ถือเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องกระทำการใดๆ ตามหลักคุณธรรมที่ดี เราจะยึดหลักความจริงใจ ซื่อสัตย์ และสม่ำเสมอ ในทุกการกระทำของเรา
ถือเป็นหน้าที่ของเราที่จะช่วยกันดูแล ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ให้บริการ

Mission พันธกิจ

การบริการและการขาย เรามีหน้าที่ให้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแก่ผู้มารับบริการ อย่างดีที่สุดและด้วยหัวใจของผู้ให้ เราจะให้การดูแล และการบริการที่ดีที่สุดแก่ผู้มารับบริการเสมือนหนึ่ง ดูแลญาติมิตรของตนเอง เพื่อให้เขาเหล่านั้น มีสุขภาพที่ดีตลอดอายุไข และมีความพึงพอใจเป็นที่สุด

กระบวนการทำงาน เราจะไม่หยุดยั้งในการเสาะแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ มาบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจได้ว่า เขาเหล่านั้นจะได้สิ่งที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการบริการ ยาหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการรักษา

การบริหารจัดการ
จัดโครงสร้างบริหารจัดการ ด้วยหลักธรรมาภิบาล

บุคลากร
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมควบคู่ความรู้ ความสามารถอย่างสม่ำเสมอ โดยสามารถแข่งขันได้ และธำรงไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า บุคลากรทุกท่านมีสำนึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนที่เราทำงานและอาศัยอยู่

ผลตอบแทน
สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ