Slim and Bodyshape

โปรแกรมการลดน้ำหนักที่ถูกออกแบบมาเพื่อเฉพาะบุคคล ใช้วงจรการเปลี่ยนแปลงการลดน้ำหนักใน 3 เดือน ประกอบด้วย   การตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุของน้ำหนักตัวทางห้องปฏิบัติการ Supplement Col …